CPRT Index

A note on sponsorship:


The content of this website was made possible in part by the financial support of the Social Sciences and Humanities Research Council, in the form of an SSHRC Institutional Grant and an SSHRC General Research Fund grant. Much volunteer time has also gone into its production.

Theodore Plantinga
Professor of Philosophy
Redeemer University College
Ancaster, Ontario, Canada


Click here to visit the site map for the entire website and to get an overview of what this index aims to do.

[START OF NEW RECORD]

Author(s): K. van Bekkum [sn vanbekkum] et al.
Editor(s):
Title: Filosofie en theologie
Subtitle: Een gesprek tussen christen-filosofen en theologen
Translator(s):
Place of publication: Amsterdam
Publisher: Buijten en Schipperheijn
in samenwerking met het Centrum voor Reformatorische Wijsbegeerte - Amersfoort
Date of publication: 1997
Edition:

CONTENTS

P. Vos
Christelijk geloof en transcendentaalfilosofie
Over de relatie en de mogelijkheid tot communicatie 9

Dr G. van den Brink [sn vandenbrink]
Communicatie tussen christelijke filosofie en theologie 31

Dr R. van Woudenberg [sn vanwoudenberg]
Filosofie en theologie, geloof en waarheid 48

Prof. dr J. Douma
De principiële verhouding tussen theologie en filosofie 63

K. van Bekkum [sn vanbekkum]
Filosofische hermeneutiek en gereformeerde theologie 69

Prof. dr H.G. Geertsema
Achtergronden van en uitweg uit de impasse van de gereformeerde theologie 82

Dr S. Meijers
De hermeneutische vooronderstellingen van theologie en filosofie 106

Prof. dr W.J. Ouweneel
Wijsgerige prolegomena van bijbelgetrouwe theologie123

Dr J. Hoogland
Orthodoxie, modernisme en postmoderniteit 132

Drs A.L.Th. de Bruijne [sn debruijne]
Geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem 155

Drs C.E. Evink
De noodzaak van een theologische heroriëntatie 164

Over de auteurs 172

[last page is numbered 172]

INDEX

This book has no index.

PUBLISHER's ABSTRACT

In het eerste deel van deze uitgave staat de vraag centraal naar de mogelijkheid en de inhoud van (een) christelijke filosofie. Uitgebreid wordt ingegaan op de kritiek op de autonomie van het denken die door Herman Dooyeweerd is ontwikkeld. Het tweede deel gaat over de vraag naar de verhouding tussen theologie (met name de dogmatiek) en de tijd waarin zij wordt bedreven. De vraag is daar aan de orde wat het belang van de filosofie is voor de theologie. Het derde gedeelte handelt over geloven in een postmoderne situatie. In hoeverre is ons geloven bepaald door zekerheden van de moderniteit, en wat betekent dat in een postmoderne cultuur? De bundel geeft de neerslag van een congres in 1996 in Kampen over de verhouding tussen filosofie en theologie. Het congres was georganiseerd door de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte en de studentenvereniging Fides Quadrat Intellectum (FQI) van de Theologische Universiteit in Kampen (Broederweg).


Click here to go to the site map for the CPRT Index. There you will find links to the other records and to general information files.
Click here to continue browsing the index by opening the next file in the series.